Reconnaissance de certaines spécialités non prévues par les directives CEE n°2005-36 et n°2006-100


Si votre spécialité obtenue (ou reconnue ) dans un pays européen n'est pas reconnue automatiquemeent par les Directives dans le pays européen où vous désirez exercer.
 
Il existe plusieurs solutions en fonction des réglementations nationales de chaque pays :
 
  • Exercer avec une inscription à l'Ordre des médecins du pays d'accueil en médecine générale si vous possédez le titre de médecin spécialiste.
     
  • Exercer la médecine en milieu hospitalier avec un statut provisoire et faiblement rémunéré sans inscription à l'Ordre des médecins du pays d'accueil. (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, Suisse, Royaume-Uni ... ).
     
  • Demander une autorisation d'exercice temporaire ou permanente au Ministère de la Santé du pays d'accueil + inscription à l'Ordre des médecins du pays d'accueil.

  • Exercer en qualité de Prestataire de services pendant 1 an + déclaration préalable à l'Ordre des médecins du pays où la prestation est réalisée.
 
Pour toute question particulière, nous consulter.

ANGLAIS

News provided by the Recognition of certain non-directive specialties CEE n ° 2005-36 and n ° 2006-100 If your specialty obtained (or recognized) in a European country is not recognized automatically by the Directives in the European country where  You wish to exercise the following several solutions according to the national regulations of each country: Practice with an enrollment in the Order of Doctors of the host country in general medicine if you have the title of medical specialist.  Practice hospital-based medicine with a temporary, low-paid status without registration with the Hospital College of Physicians.  (France, Belgium, Spain, Germany, Italy, Switzerland, United Kingdom ...) Apply for a temporary or permanent exercise permit to the Ministry of Health of the host country Registration to the Order of Physicians of the country of  Home.  Exercise as a Service Provider for 1 year + prior declaration to the Order of Physicians of the country where the service is performed.  For any particular question, consult us.

 

ROUMAIN

Știri furnizate de Recunoașterea anumitor specialități non-directive CEE nr. 2005-36 și nr 2006-20000 Dacă specialitatea dvs. obținută (sau recunoscută) într-o țară europeană nu este recunoscută automat de directivele din țara europeană unde  Doriți să exercitați următoarele soluții în conformitate cu reglementările naționale ale fiecărei țări: Practicați cu o înscriere în Ordinul medicilor din țara gazdă în medicină generală, dacă dețineți titlul de specialist medical.  Practicați medicamente bazate pe spital cu un statut temporar, cu salarii mici, fără înregistrare la Colegiul Medicilor din Spital.  (Franța, Belgia, Spania, Germania, Italia, Elveția, Regatul Unit ...) Solicitați o autorizație de exercitare temporară sau permanentă Ministerului Sănătății din țara gazdă Înregistrarea la Ordinul medicilor din țara din  Acasă.  Exercitați ca furnizor de servicii timp de 1 an + declarație anterioară la Ordinul medicilor din țara în care se efectuează serviciul.  Pentru orice întrebare anume, consultați-ne.

 

GREC

Νέα από την αναγνώριση ορισμένων μη κατευθυνόμενων ειδικοτήτων CEE αριθ. 2005-36 και 2006-100 Εάν η ειδικότητά σας που αποκτήθηκε (ή αναγνωρίστηκε) σε μια ευρωπαϊκή χώρα δεν αναγνωρίζεται αυτόματα από τις οδηγίες στην ευρωπαϊκή χώρα όπου  Θέλετε να ασκήσετε τις παρακάτω λύσεις σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς κάθε χώρας: Πρακτική άσκηση με εγγραφή στο Ιατρείο της χώρας υποδοχής στη γενική ιατρική αν έχετε τον τίτλο του ειδικού ιατρού.  Πρακτική νοσοκομειακή ιατρική με προσωρινή κατάσταση χαμηλού μισθού χωρίς εγγραφή στο νοσοκομειακό κολλέγιο ιατρών.  (Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο ...) Υποβάλετε αίτηση προσωρινής ή μόνιμης άδειας άσκησης στο Υπουργείο Υγείας της χώρας υποδοχής Εγγραφή στη Διαταγή Ιατρών της χώρας  Home.  Άσκηση ως Παροχέας Υπηρεσιών για 1 έτος + προηγούμενη δήλωση στη Διαταγή Ιατρών της χώρας στην οποία εκτελείται η υπηρεσία.  Για οποιαδήποτε συγκεκριμένη ερώτηση, συμβουλευτείτε μας.

 

CROATE

Vijesti dobivene priznavanjem određenih ne Direktivnih specijaliteta CEE br. 2005-36 i br. 2006-100 Ako vaš specijalitet stečen (ili priznat) u europskoj zemlji direktivama ne priznaje direktiva u europskoj zemlji u kojoj  Željeli biste primijeniti sljedećih nekoliko rješenja u skladu s nacionalnim propisima svake zemlje: Vježbajte s upisom u Red liječnika zemlje domaćina iz opće medicine ako imate zvanje medicinskog stručnjaka.  Prakticirajte bolnicu u bolnici s privremenim, slabo plaćenim statusom bez registracije na Bolničkom fakultetu liječnika.  (Francuska, Belgija, Španjolska, Njemačka, Italija, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo ...) Zahtjev za privremenu ili trajnu vježbu podnijeti zahtjev Ministarstvu zdravlja zemlje domaćina Registracija u Red liječnika u državi  Početna.  Vježbajte kao davatelj usluge 1 godinu + prethodna deklaracija reda liječnika zemlje u kojoj se usluga obavlja.  Za svako konkretno pitanje obratite se nama.

 

BULGARE

Новини, предоставени от признаването на някои недирективни специалности CEE № 2005-36 и № 2006-100 Ако вашата специалност, получена (или призната) в европейска държава, не се признава автоматично от директивите в европейската държава, където  Искате да упражнявате следните няколко решения в съответствие с националните разпоредби на всяка държава: Практикувайте с записване в Ордена на лекарите на приемащата държава по обща медицина, ако имате званието медицински специалист.  Практикувайте болнично базирана медицина с временен, нископлатен статус без регистрация в Болничния колеж на лекарите.  (Франция, Белгия, Испания, Германия, Италия, Швейцария, Обединеното кралство ...) Кандидатствайте за разрешение за временно или постоянно упражняване до Министерството на здравеопазването на приемащата държава Регистрация в Ордена на лекарите на страната на  Начало.  Упражнявайте се като доставчик на услуги за 1 година + предварителна декларация към Ордена на лекарите на страната, в която се извършва услугата.  За всеки конкретен въпрос се консултирайте с нас. 

 

ITALIEN

Notizie fornite dal riconoscimento di alcune specialità non direttive CEE n ° 2005-36 e n ° 2006-100 Se la vostra specialità ottenuta (o riconosciuta) in un paese europeo non viene riconosciuta automaticamente dalle direttive nel paese europeo in cui  Desideri esercitare le seguenti soluzioni in base alle normative nazionali di ciascun paese: esercitati con un'iscrizione all'ordine dei medici del paese ospitante in medicina generale se hai il titolo di medico specialista.  Pratica la medicina ospedaliera con uno status temporaneo, a basso costo, senza registrazione presso l'Ospedale dei Medici dell'Ospedale.  (Francia, Belgio, Spagna, Germania, Italia, Svizzera, Regno Unito ...) Richiedere un permesso di esercizio temporaneo o permanente al Ministero della Salute del Paese ospitante Registrazione all'Ordine dei Medici del Paese di  accoglienza.  Esercitare come fornitore di servizi per 1 anno + dichiarazione preventiva all'Ordine dei medici del paese in cui viene prestato il servizio.  Per qualsiasi domanda particolare, consultaci.